Other

Wat is forensische psychiatrie?

Wat is forensische psychiatrie?

In de Forensische Psychiatrie worden patiënten behandeld die vanuit complexe psychiatrische problematiek grensoverschrijdend gedrag of delictgedrag vertonen. In de behandeling ligt er een expliciete focus op het terugdringen van recidiverisico.

Wat houdt forensische zorg in?

Forensische zorg is geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen die in hun gedrag over de grens zijn gegaan of dit dreigen te doen. Dit gedrag komt mede door psychische problemen, vaak samengaand met verslavingsproblemen en/of licht verstandelijke beperking.

Wat betekent het woord forensisch?

Het woord forensisch betekent ‘gerechtelijk’. Als iemand een misdaad heeft begaan, kijkt de rechter hoeveel straf iemand verdiend heeft. Maar voordat de dader voor de rechter kan komen, moet hij eerst gevonden worden.

Wat is een forensisch client?

Forensische zorg is voor mensen met een psychische of psychiatrische stoornis die een strafbaar feit hebben gepleegd en bij wie het risico hoog is dat zij opnieuw een strafbaar feit gaan plegen.

Wat is een forensische maatregel?

Forensische zorg kan een combinatie zijn van beveiliging en behandeling of verpleging, zoals behandeling in een kliniek of in een penitentiair psychiatrisch centrum. Het doel van de maatregel is behandeling van de patiënt, vermindering van recidive en bescherming van de maatschappij.

Wat is forensisch kader?

Forensische zorg is geestelijke gezondheidszorg die verleend wordt in een strafrechtelijk kader, met inbegrip van verslavingszorg en zorg aan verstandelijk gehandicapten.

Wat is een forensisch psycholoog?

Een forensisch psycholoog bestudeert de oorzaken van crimineel gedrag en de geschikte behandelvormen om dit gedrag in de toekomst te voorkomen. Mogelijke oorzaken van crimineel gedrag zijn bijvoorbeeld armoede, verslaving, hallucinaties en psychoses.

Share this post