Most popular

Hoe bepaal je een strategie?

Hoe bepaal je een strategie?

Onderdelen strategisch plan

 1. Beschrijf je ambitie, welke verschil je wilt gaan maken.
 2. Bepaal wat je wilt bereiken als organisatie en wanneer.
 3. Beschrijf de stappen die je gaat ondernemen.
 4. Bepaal hoe je de voortgang en resultaten gaat meten.
 5. Beschrijf wat je gaat ondernemen om je strategische doelen te bereiken.

Wat staat er in een strategie?

Breed geformuleerd spreken we over strategie in termen van missie, visie, kernwaarden, doelstellingen en actieplannen. Strategie wordt soms ook alleen gezien als de aanpak om missie en visie te realiseren. Het omvat dan de kritische succesfactoren, doelstellingen, scenario’s en actieplannen.

Wat moet er in een strategisch plan?

Je beschrijft in je strategie wat je gaat doen, hoe je dat gaat doen en wat je daarvoor nodig hebt aan mensen, middelen en tijd. Maak je strategie concreet en behapbaar, zodat het je je richting, focus en structuur geeft. Bij een strategie opstellen hoort keuzes maken.

Wat is een goede strategie?

Een goede strategie komt altijd voort uit een grondige analyse van de positie van het bedrijf op de markt. Hier worden de sterke en zwakke punten van een bedrijf, evenals kansen en bedreigingen geïncorporeerd (SWOT-analyse).

Hoe komt een strategie tot stand?

Een goede strategie komt tot stand in samenspraak, door voortdurend jouw ideeën te toetsen aan die van anderen. Een goede strategie toont zich in de slimme acties, nergens anders in. Op een goede manier uitvoeren is dus een vorm van strategisch handelen.

Waarom maak je een strategie?

Het belang van strategie is voor organisaties duidelijk. Het geeft richting aan een organisatie, zorgt dat er heldere kaders zijn voor het maken van keuzes en helpt in het bepalen van de succes factoren voor groei. Dit effect geeft aan dat strategie een cruciale rol in elke organisatie speelt.

Wat is het doel van een strategie?

Strategie is de manier waarop een organisatie op lange termijn (langer dan één jaar) haar doelstellingen realiseert. Strategie is in feite de weg die een organisatie bewandelt, een koers die het bedrijf heeft uitgezet, om daarmee de gestelde doelen te bereiken.

Wat staat er in een goede visie?

Een goede visie voldoet aan een aantal punten. Bijvoorbeeld: de visie is kort geformuleerd, simpel en begrijpbaar, gericht op jouw branche/bedrijf, helder en niet anders te interpreteren en vooral ook ambitieus. Een goede visie is essentieel voor een goede strategie.

Wat staat er in een strategisch beleidsplan?

Bij het strategisch beleid gaat het om de koers van de organisatie voor de komende jaren. Onderdelen van de strategie zijn de missie en visie van de organisatie, concrete doelstellingen en plannen voor het bereiken van deze doelen.

Wat moet er in een meerjarenplan?

Met een meerjarenplan zet je helder op papier wat de te volgen strategie voor jouw onderneming is….Je vermeldt onder andere:

 • wat jouw geldbronnen zijn.
 • hoe je het geld gaat besteden.
 • welke kosten je voor je product of dienst verwacht.
 • of je te maken hebt met inkoopkosten.
 • welke inkomsten je verwacht.
 • de te verwachten winst.

Hoe werk je een strategie uit?

Als je een strategie gaat bepalen, begin je bij je doelen. Een strategie is een plan om je doelen te bereiken. En om dat goed te kunnen doen, is het belangrijk dat je je doelen SMART formuleert. Dus als je nog geen heldere doelen hebt geformuleerd, begin dan eerst daarmee.

Hoe ontwikkel je strategie?

AANPAK STRATEGIE ONTWIKKELEN

 1. De eerste is het ontwikkelen van een visie op de toekomst.
 2. De tweede bouwsteen is de analyse van de huidige situatie.
 3. Ten derde helpen we om een missie te formuleren.
 4. Met de ambitie bepaal je de richting.
 5. Tot slot bepaal je met de strategische thema’s hoe je de ambitie denkt te realiseren.

Share this post