Common questions

Wat zijn agrarische activiteiten?

Wat zijn agrarische activiteiten?

Dit zijn bijvoorbeeld het houden van landbouwhuisdieren, het opslaan van mest of kuilvoer en het lozen van afvalwater bij het telen van gewassen. Ook staan hier andere activiteiten die vaak plaatsvinden bij agrarische bedrijven, zoals een propaangastank, dieselolietank en het opslaan van gewasbeschermingsmiddelen.

Wat is een agrarische bedrijven?

Ingevolge artikel 1, onder 9, van de planvoorschriften is een agrarisch bedrijf een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen en/of door middel van het houden van dieren.

Wat mag je doen in agrarisch gebied?

Wat je zeker mag doen, is alles wat landbouwgerelateerd is. Het plaatsen van een moestuin, het houden van kippen, een weide maken voor paarden of schapen… Zelfs een boomgaard of wijngaard op landbouwgrond zetten, is toegelaten. Een serre of stal plaatsen op landbouwgrond kan ook.

Wat is agrarische beroepsbevolking?

De agrarische beroepsbevolking bedraagt 6% van de totale beroepsbevolking. Enerzijds lopen leeftijd en opleiding van de werknemers in de niet-agrarische beroepen te veel uiteen, anderzijds is de beroepsbevolking in de landbouw gemiddeld ouder en heeft langere werktijden.

Wat zijn agrarische doeleinden?

Een agrarische bestemming houdt in dat een woning of object -met agrarische bestemming- alleen voor agrarische doeleinden gebruikt mag worden. Denk hierbij aan een melkveehouderij of een akkerbouwbedrijf.

Welke bedrijven zijn agrarische bedrijven?

Dit zijn de 10 grootste akkerbouwbedrijven

Positie Bedrijf Eigen opgave areaal
1 Scholtenszate 700
2 Krabben-Renken
3 Scheeve Emmen
4 Polling Farm

Wat is een grondgebonden agrarisch bedrijf?

Ingevolge artikel 1, aanhef en onder 3c, wordt onder grondgebonden agrarisch bedrijf verstaan een veehouderij-, akkerbouw- of tuinbouwbedrijf dat functioneel geheel of hoofdzakelijk afhankelijk is van de grond als agrarisch productiemiddel.

Wat is beschermd agrarisch gebied?

In ‘landschappelijk waardevol agrarisch gebied’ zijn alle handelingen en werken toegelaten die in gewoon agrarisch gebied mogelijk zijn, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen, staat er in het inrichtingsbesluit over de vroegere gewestplannen.

Wat kan ik doen met mijn landbouwgrond?

Landbouwgrond mag gebruikt worden voor agrarische doeleinden, zoals het telen van groenten, fruit of andere gewassen. Ook mag er vee gehouden worden op landbouwgrond. Ieder stukje grond heeft een bestemmingsplan, zo ook land- bouwgrond. De bezitter van een stuk grond heeft zich te houden aan het bestemmingsplan.

Wat betekent agrarisch land?

Agrarisch is een verzamelwoord dat aangeeft dat iets met landbouw te maken heeft. Agrarisch behelst bijvoorbeeld alle activiteiten en producten die worden verbouwd op het land. Een agrariër of boer is iemand die leeft van landbouw of veeteelt. Een keuterboer is een boer met weinig land of dieren.

Wat is de agrarische productie?

landbouw = onderdeel van de agrarische sector dat zich bezighoudt met de productie van planten en dieren voor menselijk gebruik Gebruikt voor: agrarische productie landbouwbedrijven landbouwproductie Meer specifiek: bodem landbouwgronde…

Wat zijn agrarische bestemmingen?

Dit is een door de overheid opgesteld plan waar zowel de burger als de overheid zich aan dienen te houden. Een agrarische bestemming houdt in dat een woning of object -met agrarische bestemming- alleen voor agrarische doeleinden gebruikt mag worden. Denk hierbij aan een melkveehouderij of een akkerbouwbedrijf.

Share this post