Useful tips

Hvad skal der til for at blive dansk statsborger?

Hvad skal der til for at blive dansk statsborger?

For at få dansk statsborgerskab skal du opfylde en række betingelser, fx vedrørende selvforsørgelse, beskæftigelse, ophold i Danmark, danskkundskaber og viden om Danmark. Det er vigtigt, at du sørger for, at betingelserne er opfyldt, når du indsender din ansøgning.

Hvad betyder det at have dansk statsborgerskab?

Indfødsret er kort fortalt et andet ord for statsborgerskab eller statsborgerret. Der er ingen forskel i betydningen af de tre ord. Indfødsret, statsborgerskab og statsborgerret er alle tre betegnelser for den juridiske tilknytning mellem en person og et land. Hvis du har dansk indfødsret, har du ret til et dansk pas.

Hvad er danskkundskaber?

Det er som hovedregel en betingelse, at man har bestået danskuddannelsernes Prøve i Dansk 3 eller en af de prøver, som er oplistet i bilag 3. a til Cirkulæreskrivelse om naturalisation. Det er blandt andet tilstrækkeligt, hvis du har bevis for at have bestået Folkeskolens 9. eller 10.

Kan du blive dansk statsborger?

FAKTA: Indfødsretsprøven Det er en betingelse for at blive dansk statsborger, at man skal dokumentere kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie ved at bestå indfødsretsprøven. Ansøgerne har 45 minutter uden hjælpemidler, men på siden her har du al den tid, du har brug for.

Hvor meget koster det at blive dansk statsborger?

Gebyr. Når du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du betale et gebyr på 3.800 kr. Gebyret betales direkte til Udlændinge- og Integrationsministeriet i forbindelse med, at du indgiver ansøgningen.

Hvordan kan man få dansk statsborgerskab?

Man skal som hovedregel ansøge digitalt om dansk statsborgerskab. Visse persongrupper skal dog benytte et papirbaseret ansøgningsskema. Når du ansøger om dansk statsborgerskab, er det som udgangspunkt obligatorisk at ansøge digitalt, hvis du er over 18 år og ikke er fritaget for digital selvbetjening.

Hvem har fået statsborgerskab i 2021?

Det står i grundloven. Derfor vedtager Folketinget 2 gange om året en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere – også kaldet indfødsret. Lovforslaget bliver normalt fremsat i april og i oktober, hvorefter det behandles i Folketinget. Det nyeste lovforslag fra april 2021 hedder L 227.

Kan man frasige sig sit statsborgerskab?

Danske statsborgere født i udlandet Hvis man er dansk statsborger og er født i udlandet, fortaber man sit danske statsborgerskab, når man fylder 22 år, hvis man aldrig har boet i Danmark og ikke har opholdt sig i Danmark under forhold, der tyder på samhørighed med Danmark, medmindre man derved bliver statsløs.

Kan du blive dansk statsborger test?

Indfødsretsprøven er en prøve om danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie. Alle udlændinge, der har ansøgt eller vil ansøge om dansk indfødsret, kan gå op til prøven.

Hvor mange år skal man bo i Danmark for at få dansk statsborgerskab?

Det er normalt en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at man har haft 9 års uafbrudt ophold i Danmark. Dette fremgår af § 7, stk. 1, i cirkulæreskrivelse nr. 9461 af 17.

Kan jeg blive dansk statsborger?

Kan man få dansk statsborgerskab?

En udenlandsk statsborger kan kun få dansk statsborgerskab ved lov. Det vil sige, at det kun er Folketinget, som kan give en udlænding dansk statsborgerskab. Dette kaldes at få statsborgerskab ved naturalisation.

Kan du få en udenlandsk statsborgerskab?

En udenlandsk statsborger kan kun få dansk statsborgerskab ved lov. Det vil sige, at det kun er Folketinget, som kan give en udlænding dansk statsborgerskab.

Er Danmark forpligtet til at tildele statsborgerskab?

Bemærk, at Danmark ikke er forpligtet til at tildele dansk statsborgerskab i henhold til FN’s konvention af 1989 om barnets rettigheder (FN’s Børnekonvention), hvis ansøgeren ikke er født i Danmark

Share this post