Common questions

Montako murretta Suomessa on?

Montako murretta Suomessa on?

Seitsemän murreryhmää Suomen murteet voidaan jakaa seitsemään tai kahdeksaan päämurteeseen tai murreryhmään: lounaismurteet, hämäläismurteet, eteläpohjalaiset murteet, keski- ja pohjoispohjalaiset murteet, peräpohjalaiset murteet, savolaismurteet ja kaakkoismurteet. Useimmat näistä jakautuvat vielä alamurteiksi.

Miksi murteita on?

Muualta tulleen tunnistaa helposti puheesta. Puhuttu kieli koostuu murteista. Ne saavat alkunsa, kun ryhmä kielenpuhujia elelee riittävän pitkän ajan ilman tiiviitä yhteyksiä muihin puhujaryhmiin: heidän puheenpartensa alkaa väistämättä eriytyä muiden ryhmien puheesta. Seurauksena on murre.

Miten Suomen murteet ovat syntyneet?

Murteet ovat kielen alueellisia muotoja. Murteet ovat syntyneet aikana, jolloin suuri osa ihmisistä eli ja työskenteli koko ikänsä samassa kylässä tai pitäjässä. Näin jokaiselle alueellisesti määräytyneelle yhteisölle muodostui omanlaisensa kielimuoto.

Mitä murretta Helsingissä puhutaan?

Helsingissä on puhuttu pääasiassa suomea ja ruotsia. Keskelle ruotsinkielistä Uuttamaata 1500-luvun puolivälissä perustettu kaupunki on ollut niin yksi- kuin kaksikielinenkin. Sisäinen muuttoliike on tuonut kaupunkiin ihmisiä eri puolilta maata. He ovat usein muuttaneet kieltään kaupungin tyyliin sopivaksi: mm.

Missä Murteessa sanotaan maa?

Murrepiirteen esiintyminen. Suurimmassa osassa murteita käytetään asuja minä, sinä, painottomassa asemassa myös mä, sä (: mu-, su-). Osassa lounaismurteita on mnää, snää, muualla Vihdin ja Porin välisen linjan lounaispuolella mää, sää.

Mihin ryhmään kuuluu suomen kieli?

Suomi kuuluu uralilaiseen kielikuntaan. Suomea puhuu Suomessa äidinkielenään noin 4,9 miljoonaa ja toisena kielenä yli puoli miljoonaa ihmistä. Lisäksi suomen puhujia on Ruotsissa (noin 300 000), Norjassa (noin 12 000), Itä-Karjalassa ja Inkerissä (50 000–100 000) sekä muun muassa Yhdysvalloissa ja Australiassa.

Mitä murretta puhutaan?

Suomessa puhuttava suomi jakaantuu useisiin murteisiin. Pääryhminä on pidetty itä- ja länsimurteita. Itämurteita ovat savolais- ja kaakkoismurteet. Länsimurteita ovat lounaismurteet, lounaiset välimurteet, hämäläismurteet, eteläpohjalaismurteet, keski- ja pohjoispohjalaismurteet sekä Peräpohjan murteet.

Mitä murretta Tampereella puhutaan?

Tampereen murre on Tampereella puhuttu hämäläismurteiden sydänhämäläisiin murteisiin kuuluva suomen kielen murre. Peruspiirteiltään murre ei juuri poikkea muista hämäläismurteista, mutta siinä on muutamia sen niistä erottavia piirteitä.

Ovatko murteet yleiskieltä?

Suomen kirjakieli rakentuu lähes kokonaisuudessaan murteiden varaan: kaikkein kirjakielisimmältäkin tuntuva kielenpiirre on yleensä peräisin jostakin murteesta. Tämä koskee kielen kaikkia piirteitä, äänteistöä, muoto- ja lauserakennetta sekä sanastoa.

Miten länsi ja Itämurteet eroavat?

Itä- ja länsimurteiden tyypillisiä eroja ovat myös esimerkiksi kirjakielen sanoissa esiintyvän ts:n vastineet ja lk- ja rk-yhtymien astevaihtelu. Esimerkiksi ”metsä” on länsimurteissa ”mettä”, mutta itämurteissa ”mehtä”, lännessä ”kurki” taipuu monikossa ”kurjet”, kun taas itämurteissa se lausutaan ”kuret”.

Onko stadin slangi murre?

Entä slangi? Sitä moni varmaan tarjoaa Helsingin murteeksi, mutta murteena sitä ei voi pitää. Slangi näet on ensisijaisesti sanaston ilmiö, kun taas murre on kokonainen kielijärjestelmä: murteella on paitsi oma sanastonsa myös ja ennen kaikkea oma kielioppinsa.

Missä sanotaan miun?

mie-variantin taivutusvartalo miu- (miun, miulla) on synnyttänyt assosiaation kissan naukumiseen. Etelä-Karjalan kaakkoismurteita sanotaan siksi miu-mau-kieleksi tai ‑murteeksi ja Pohjois-Karjalan murretta luonnehditaan miukumiseksi ja maukumiseksi.

Share this post