Common questions

Waarom is de wet WGBO ontstaan?

Waarom is de wet WGBO ontstaan?

De WGBO is de juridische uitdrukking van de samenwerkingsrelatie tussen patiënt en hulpverlener. Binnen dat kader kan de vertrouwensverhouding goed functioneren en kan de hulpverlener zijn eigen medisch-professionele verantwoordelijkheid gestalte geven.

Wat staat er in een behandelingsovereenkomst?

Een arts en een patiënt die een behandelrelatie aangaan, sluiten juridisch gezien een ‘behandelingsovereenkomst. ‘ Een overeenkomst heeft als uitgangspunt dat de betrokken partijen de inhoud ervan vrijelijk kunnen bepalen. Ook hoeft niet alles op schrift te worden gesteld.

Wat is goed hulpverlenerschap WGBO?

Goed hulpverlenerschap Eén van de belangrijkste dingen die in de WGBO staan, is dat een hulpverlener zich moet gedragen zoals van een goed hulpverlener verwacht wordt. Dat betekent hij zich verantwoordelijk moet opstellen en dat de professionele normen (uit de professionele standaard) moeten worden gevolgd.

Wat is de WBGO?

Om de positie van de patiënt te versterken, zijn de patiëntenrechten vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet regelt de relatie tussen u en uw zorgverlener. Bijvoorbeeld dat de zorgverlener u goed en volledig informeert over uw ziekte en de behandeling.

Welke beroepen vallen onder WGBO?

Deze wet regelt de relatie tussen patiënt en hulpverlener (artsen, verpleegkundigen, orthopedagogen, psychologen, verloskundigen, fysiotherapeuten, logopedisten, orthopedagogen et cetera). Wanneer een patiënt de hulp van een zorgverlener inroept, ontstaat een geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen hen.

Wat betekent de wet WGBO voor een verpleegkundige?

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ligt aan de basis van alle zorgverlening. In de WGBO staan de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen, en van zorgverleners die zorg geven.

Waar heeft een patiënt recht op?

Als patiënt heb je recht op informatie over je ziekte, de behandeling en de mogelijke gevolgen daarvan. Je mag alleen worden onderzocht en behandeld met jouw toestemming. Ook heb je recht op inzage in je medisch dossier.

Wat is informatieplicht zorg?

De informatieplicht van jouw zorgverlener is vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Jouw zorgverlener informeert je in begrijpelijke taal over: Je gezondheidstoestand, eventuele onderzoeken die nodig zijn, (voorgestelde) behandelingen (indien gevraagd met schriftelijke toelichting).

Wat houdt goed hulpverlenerschap in?

Volgens artikel 7:453 BW moet een hulpverlener bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede hulpverlener in acht nemen. De algemene definitie van goed hulpverlenerschap is: “hij [de hulpverlener] moet die zorg betrachten die van een redelijk bekwame vakgenoot onder vergelijkbare omstandigheden mag worden verwacht.”

Wat is het verschil tussen WGBO en Big?

De belangrijkste wet voor de beroepsuitoefening is de Wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg), die zorgt dat de kwaliteit hoog is en blijft. In de WGBO (Wet Geneeskundige BehandelOvereenkomst) staan de rechten en plichten van cliënten/patiënten die zorg krijgen.

Waar gaat de WGBO over?

De Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) regelt de rechten en plichten van de patiënt. Zo staat in deze wet dat patiënten recht hebben op informatie en dat zij toestemming moeten geven voor een behandeling.

Wat is vastgelegd in de WGBO?

Share this post