Useful tips

Wie verleent er decharge?

Wie verleent er decharge?

Decharge is een vorm van goedkeuring. Door de decharge worden bestuurders ontlast van aansprakelijkheid voor het gevoerde (financiële) beleid. Decharge wordt in een Vereniging van Eigenaars (VvE) verleend door de VvE vergadering met een gewone meerderheid van stemmen.

Wat als bestuur geen decharge wordt verleend?

Er zijn gevallen waarin je als bestuur juist géén decharge wilt verlenen. Dit is bijvoorbeeld het geval als het bestuurswerk niet juist of onvolledig is afgerond. In dat geval blijft het lid aansprakelijk. Anders loop je het risico dat jij aansprakelijk wordt gesteld voor iets dat jouw voorganger heeft gedaan.

Wie verleent decharge aan de penningmeester?

Het is altijd de ledenvergadering die decharge geeft aan het bestuur. De decharge wordt dus niet alleen aan de penningmeester gegeven en ook niet door de kascommissie.

Waarom decharge?

De AV kan bezwaar maken tegen het dechargeren van iemand omdat zijn of haar taken niet, onvolledig of onbehoorlijk vervuld zijn. Decharge dient om te voorkomen dat bestuurders tot in de lengte der jaren kunnen worden aangesproken.

Wie verleent decharge bij stichting?

In sommige gevallen wijken de statuten sterk af van de wettelijke regeling voor de NV en BV. In de statuten van een stichting voor goede doelen is opgenomen dat uitsluitend decharge wordt verleend aan de penningmeester.

Wat is decharge geven?

Decharge houdt in dat de bestuursverantwoording wordt goedgekeurd en daarmee ook het gevoerde bestuur. Het is mogelijk dat de verantwoording (jaarrekening en jaarverslag) een correct beeld geeft van het gevoerde bestuur en daarom wordt goedgekeurd, maar dat de ledenvergadering het niet eens is met het gevoerde bestuur.

Wat betekent verlenen van decharge?

Wat is decharge verlenen?

Decharge wordt omschreven als het verlenen van kwijting aan een bestuurder voor het gevoerde beleid. Door decharge te verlenen doet de vennootschap afstand van het vorderingsrecht op een bestuurder.

Wat betekent een decharge?

Wat is een decharge?

Bij decharge worden bestuurders door (het daartoe bevoegde orgaan binnen) de. » Meer over rechtspersoon rechtspersoon ontslagen uit hun verantwoordelijkheid voor het door hen gevoerde (financieel) beleid. Door te dechargeren keurt de rechtspersoon het beleid als het ware goed.

Wat is het verlenen van decharge?

Wat doe je met een kascontrole?

Kascontrole uitvoeren

  1. Vaststellen van alle betalingsbewijzen.
  2. Vaststellen doelmatige uitgaven en de overeenstemming hiervan met de goedgekeurde begroting.
  3. Ontvangen van specificaties van posten in de exploitatierekening of balans.
  4. Vormen van een commissie bestaande uit minstens twee leden.

Share this post